Main content

O nama

Polazeći od činjenice da poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori nije na zavidnom nivou, te da postoji dovoljno prostora za aktivizam više organizacija civilnog sektora odlučili smo se na osnivanje Centra za antidiskriminaciju „EKVISTA“.
Centar se zalaže za ostvarenje ljudskih prava svih ljudi nezavisno od njihovog pola, godina, religijskog ili političkog ubjeđenja, seksualne orjentacije, invaliditeta, socijalnog statusa i sl.
Centar „EKVISTA“ osnovan je 29. maja 2009. godine u Podgorici u prostorijama Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Centar je Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave od 09.06.2009. upisan u registar NVO pod rednim brojem 4762.

Vizija AD Centra

Crna Gora, društvo u kom svaki pojedinac/ka slobodno ostvaruje svoja ljudska prava i slobode!

Misija AD Centra

AD centar se bori za potpuno ostvarenje ljudskih prava i sloboda svakog muškarca i žene bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kroz kampanje za podizanje svijesti, monitoring ljudskih prava, zastupanje i organizovanje psihološke i drugih vrsta podrške žrtvama diskriminacije i sl.

 Vision of AD Center

Montenegro, society in which every individual freely realizes it’s human rights and freedoms!

Mission of AD Center

AD Center is fighting for realization of human rights of every man and woman without any discrimination through raising awareness campaigns, monitoring of human rights, advocacy and organizing of psychosocial and other forms of support to the victims of discrimination…

Ciljevi Centra „EKVISTA“ su:

 • Unaprjeđenje ostvarivanja građanskih i ljudskih prava, vladavine prava i nediskriminacije u našem društvu;
 • Monitoring i promocija ljudskih prava;
 • Istraživanje kršenja ljudskih prava i torture;
 • Pružanje pravne pomoći i zastupanje grupa i pojedinaca/ki koji su diskriminisani ili su pod prijetnjom da to budu pred nadležnim institucijama;
 • Psiho-socijalna podrška žrtvama diskriminacije.

 Djelatnosti Centra su:  

 • Pokretanje i sprovođenje inicijativa za donošenje i izmjenu zakonske regulative koja se tiče ljudskih prava i antidiskriminacije, kao i promociju dostignutih standarda u oblasti ljudskih prava;
 • Zastupanje diskriminisanih grupa i pojedinaca/ki pred nadležnim institucijama;
 • Praćenje primjene AD zakonodavstva u Crnoj Gori;
 • Organizovanje savjetovališta i drugih oblika podrške žrtvama diskriminacije;
 • Organizovanje simpozijuma, seminara, predavanja i sl. o ljudskim pravima i antidiskriminaciji;
 • Sprovodjenje različitih kampanja;
 • Istraživanje kršenja ljudskih prava i torture;
 • Organizovanje i ucešće u razmjenama i studijskim posjetama sa drugim organizacijama sa slicnim ciljevima;
 • Izdavanje odgovarajućih publikacija i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja;
 • Pisanje izvještaja o stanju ljudskih prava, sa posebnim naglaskom na marginalizovane grupe;
 • Saradnja sa društvenim, stručnim, naučnim i drugim organizacijama, zajednicama, kao i ostalim pravnim licima;
 • Centar može radi informisanja članstva i javnosti o svom radu i ljudskim pravima osnivati elektronske i štampane medije;
 • Ostalim aktivnostima u skladu sa Zakonom i Statutom kojima se doprinosi ostvarivanju ljudskih prava i smanjenju stepena diskriminacije u društvu.

 

Share